Foto 1 - 2006-07-02 - (6148)
De Verdwenen Boer (Sloterdijk)
Molenwerf

Foto 2 - 2009-08-22 - (10160)
De Verdwenen Boer (Sloterdijk)
Molenwerf

6 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2009-08-22 - (10161)
De Verdwenen Boer (Sloterdijk)
Molenwerf

Foto 4 - 2009-08-22 - (10166)
De Verdwenen Boer (Sloterdijk)
Molenwerf

Bos en Lommer

Foto 5 - 2009-08-22 - (10162)
De Verdwenen Boer - Petruskerk - Belastingdienst (Sloterdijk)
Molenwerf

Foto 6 - 2009-08-22 - (10163)
De Verdwenen Boer - Petruskerk - Belastingdienst (Sloterdijk)
Molenwerf